Home > Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Kinderopvang SKW heeft samen met de verschillende oudercommissies een pedagogisch beleid ontwikkeld, waarin de stichtingsbrede pedagogische doelen zijn vastgelegd.

Gezonde voeding

Eten doen we allemaal, soms zonder na te denken of we wel de goede voedingsstoffen binnen krijgen. Als professionele kinderopvangorganisatie denkt Kinderopvang SKW na over wat gezonde voeding is voor de kinderen die zij onder haar hoede heeft.

Video-interactie-begeleiding (VIB)

Om de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk te maken en te verbeteren, gebruikt Kinderopvang Watergraafsmeer VIB.

Oudercommissies

Op alle vestigingen is een oudercommissie actief. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken betreffende de kinderopvang op de vestiging.
In een door de oudercommissies en de directeur ondertekend reglement zijn de afspraken vastgelegd over hoe de adviesprocedures verlopen.

Inspectierapporten

Alle kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang worden gecontroleerd door de Inspectie op de Kinderopvang. De laatste inspectierapporten vindt u onderstaand.

Vertrouwenspersoon ouders

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan in de praktijk een vermoeden bestaan van ongewenst gedrag. Als ouders een dergelijk vermoeden hebben, kunnen zij dat melden bij de leidinggevende of de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Klachten en Geschillencommissie

SKW neemt klachten heel serieus en probeert ze naar tevredenheid af te handelen. Toch blijft er soms een verschil van mening bestaan.